§ 1 [Przedmiot Regulacji]

 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania ze sklepu internetowego Getabike.pl

 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: http://www.getabike.pl/regulamin

 3. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Anna Drzazgowska, ul. 11 Listopada 18, posiadający numer NIP: 557-000-87-97, Regon: 090469126 jest właścicielem marki Getabike.pl oraz właścicielem Serwisu i przysługują jej do Serwisu wszelkie prawa autorskie, a jego elementy takie jak oprogramowanie Serwisu, elementy graficzne, w tym materiały ilustracyjne, zdjęciowe, kompozycje lub układ strony, bazy danych, znaki towarowe są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jakiekolwiek wykorzystanie powyższych materiałów wymaga uprzedniej zgody Getabike.pl wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2 [Definicje]

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 • a) Serwis – platforma e-commerce, w ramach której działa sklep internetowy Getabike.pl funkcjonujący pod adresem: www.getabike.pl

 • b) Towar – dobro znajdujące się w ofercie Serwisu przeznaczone do sprzedaży w ramach sklepu internetowego;

 • c) Osoba – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

 • d) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca w jakimkolwiek celu z Serwisu;

 • e) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia poprzez formularz zamówienia zamieszczony w Serwisie;

 • f) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • g) Getabike.pl – właściciel Serwisu, o którym mowa w §1.3 Regulaminu;

 • h) Awaria Techniczna – sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności zaś nie mogli się zalogować lub złożyć zamówienia;

 • i) Regulamin – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, w tym zasady sprzedaży w ramach sklepu internetowego przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

 • j) Siła Wyższa – oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec; pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.

§ 3 [Zasady świadczenia usług]

 1. Getabike.pl świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:

  • a) umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Serwisu i zawierania umów sprzedaży na odległość,

  • b) udostępnienie Klientom funkcji w Serwisie umożliwiających uzyskanie dostępu do konta oraz dodatkowych informacji dotyczących działalności Serwisu.

 2. Getabike.pl prowadzi handlową działalność poprzez internet, a odbiór towarów w sposób tradycyjny odbywa się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem.

 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w Regulaminie.

 4. W celu poprawnego korzystania z Serwisu należy spełnić następujące wymagania:

  • a) rozdzielczość ekranu, co najmniej 1024 piksele szerokości,

  • b) przeglądarka: Internet Explorer 9.x lub wyższa, Mozilla Firefox 15.x lub wyższa, Google Chrome 20.x lub wyższa

  • c) włączona obsługa Cookies.

 5. Informacje o Towarach podane w Serwisie, zawierające elementy istotne do zawarcia umowy, takie jak cena, opis, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Umowa pomiędzy Getabike.pl a Klientem zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Getabike.pl przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4 [Rejestracja. Zasady składania zamówień]

 1. Rejestracja w Serwisie następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma własny login i hasło. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania poufności hasła.

 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji w Serwisie lub wypełnieniu formularza zamówienia.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Zamówienia Towarów składane są dwuetapowo. Po złożeniu zamówienia do Klienta, na podany w formularzu adres e-mail, przesyłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia oraz dane do dokonania płatności, o ile płatność już nie została dokonana.

 6. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich (PLN), przy czym cena Towarów nie obejmuje kosztów dostawy. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Getabike.pl. Getabike.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych Towarów bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą potwierdzonych zamówień będących w trakcie realizacji. Jeżeli cena podana przez Getabike.pl jest błędna, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Getabike.pl przed potwierdzeniem zamówienia.

 7. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów mogą obejmować w szczególności zdjęcia, szczegółowe opisy Towarów z podaniem ich właściwości lub specyfiki, dane techniczne lub użytkowe, cenę oraz dostępność lub stany magazynowe, a także informacje o rabatach i promocjach.

 8. Koszty i formy wysyłki (w tym koszty opakowania) zamówionego Towaru, koszty i formę ubezpieczenia zostaną Klientowi każdorazowo przedstawione przed złożeniem zamówienia. Klient składając zamówienie zobowiązany jest wybrać jedną z dostępnych form dostawy Towaru, akceptując jednocześnie związane z tym koszty, jeżeli takie występują. W przypadku Towarów o dużych gabarytach oraz zamówień specjalnych Getabike.pl zawiadomi Klienta o kosztach i czasie wysyłki indywidualnie, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od firmy kurierskiej.

 9. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych na formularzu zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Getabike.pl.

 10. Jeżeli promocją objęta jest ograniczona liczba Towarów, Getabike.pl informuje Klienta o wyczerpaniu asortymentu objętego promocją. Po otrzymaniu informacji o wyczerpaniu asortymentu objętego promocją, Klient może potwierdzić swoje zamówienie bez promocji lub je anulować. Jeżeli Klient nie zrobi tego w ciągu 3 dni zamówienie poczytuje się za anulowane automatycznie.

 11. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że Towar jest dostępny w chwili weryfikacji zamówienia. W razie chwilowego braku dostępności Towaru, Getabike.pl może zaoferować Klientowi inny sposób lub inne warunki realizacji zamówienia. Przyjęcie przez Klienta oferty Getabike.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.

 12. Potwierdzenie zamówienia przez Getabike.pl jest wiążące dla obu stron zawartej w ten sposób umowy sprzedaży Towaru i oznacza, że Getabike.pl jest w stanie zrealizować zamówienie.

 13. Wszelkie zawiadomienia od Getabike.pl skierowane do Klienta będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu.

 14. Getabike.pl zapewni bezpieczeństwo danych oraz komunikatów przesyłanych w związku ze złożeniem zamówienia i komunikacją związana z zamówieniem realizowaną za pośrednictwem Serwisu i w tym celu podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

 15. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Getabike.pl o każdym przypadku naruszenia swoich praw, jak i o przypadkach naruszania zasad określonych w Regulaminie, celem przedsięwzięcia koniecznych środków zapobiegających i chroniących przed dalszymi naruszeniami.

 16. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Getabike.pl, w tym o nowościach, promocjach oraz aktualnościach.

 

§ 5 [Realizacja zamówienia]

 1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Getabike.pl oraz po dokonaniu płatności w przypadku wyboru przez Klienta płatności realizowanych w formie przedpłaty. Wysyłka zamówienia jest realizowana w ciągu 7 dni od opłacenia zamówienia.

 2. Klient będzie informowany przez Getabike.pl o przebiegu realizacji zamówienia poprzez podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

 3. Jeżeli dany Towar dostępny jest jedynie na zamówienie (brak w magazynie Getabike.pl), wówczas Getabike.pl zwróci się do producenta, importera lub dostawcy z zamówieniem oczekując jego realizacji. Z chwilą otrzymania zamówionego Towaru, który będzie zgodny z zamówieniem Klienta, Getabike.pl niezwłocznie przekaże zamówienie do realizacji.

 4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia wynikającego z Siły Wyższej Getabike.pl niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.

 5. Przy każdym Towarze podana jest dostępność Towaru oraz może być określony szacunkowy czasu dostawy, z uwzględnieniem wybranego sposobu płatności i transportu. Dostępność oraz czas realizacji zamówienia określony jest jedynie informacyjnie, w szczególności Getabike.pl informuje, iż okres dostawy może ulec wydłużeniu w wyniku działań mających charakter Siły Wyższej. W razie opóźnienia w dostawie, Getabike.pl na prośbę Klienta będzie interweniował wobec kuriera, dostawcy lub operatora pocztowego, oczekując rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący Klienta.

 6. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest tylko do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest po indywidualnym uzgodnieniu pomiędzy Getabike.pl a Klientem.

 7. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta.

 8. Klient upoważniony jest do odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, jeżeli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego albo gdy plomby lub taśmy zostały naruszone bądź zerwane. Celem wykonania powyższych uprawnień Klient powinien przed odebraniem przesyłki dokładnie ją obejrzeć, a w razie zauważenia uszkodzeń mechanicznych lub innych naruszeń powinien sporządzić z kurierem, dostawcą lub operatorem pocztowym protokół szkody oraz powiadomić Getabike.pl.

 9. Zamówienie będzie anulowane jeżeli Klient w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia lub po dostarczeniu Towaru nie dokona płatności.

§ 6 [Formy płatności]

 1. Klient za zamówiony Towar może zapłacić korzystając z następujących form płatności:

  • a) karta płatnicza Visa lub Mastercard za pośrednictwem systemu Przelewy24,

  • b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24,

  • c) przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy,

  • d) płatność przy odbiorze za pobraniem,

 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności przelewem bankowym (ust. 1 lit. c powyżej), numer konta zostanie podany Klientowi każdorazowo po zaakceptowaniu zamówienia. W poleceniu przelewu Klient wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności przy odbiorze za pobraniem, w koszty dostawy Towaru wlicza się koszt pobrania ceny Towaru przez kuriera.

 4. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru Towaru z Getabike.pl.

 5. Bezpieczeństwo płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a i b zapewnia PayPro S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, kod pocztowy: 30-552, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790 , NIP 634-26-61-860.

 6. Getabike.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez Klienta formy płatności, jednakże o takich sytuacjach będzie niezwłocznie informował, podając uzasadnienie zmiany.

 7. Klient zobowiązuje się pokryć koszty płatności i dostawy Towaru.

 8. Koszty dostawy i płatności doliczane są do wartości zamówienia.

§ 7 [Odstąpienia od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów, zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Getabike.pl stosowne oświadczenie woli, w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Getabike.pl – 88-300 Mogilno, ul. 11 Listopada 18. Z dopiskiem „Zwrot towaru”. Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania tutaj.

 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien być zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami, wyposażeniem i dokumentami dołączonymi do Towaru. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Konsument ponosi również koszty opłat dodatkowych lub innych koszty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawie o prawach konsumenta (m.in. koszty przygotowania i spakowania towaru, koszty nadania przesyłki do Sprzedawcy, koszty odprawy celnej – w przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy z państwa spoza Unii Europejskiej).

 5. Getabike.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Getabike.pl, Getabike.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Konsument może za zgodą Getabike.pl wymienić zakupiony Towar na inny oferowany za pośrednictwem Serwisu. Do procedury wymiany odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące realizacji prawa odstąpienia od umowy.

 10. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121.) oraz ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

§ 8 [Nieodebranie przesyłki przez Klienta]

 1. Getabike.pl przenosi własność rzeczy na Klienta i wydaje mu ją (w przypadku Serwisu za pośrednictwem przewoźnika).

 2. Klient zobowiązuje się rzecz odebrać oraz zapłacić Getabike.pl cenę za Towar (Art. 535 Kodeksu cywilnego).

 3. Jeżeli Klient nie wykona swojej części zobowiązania, tj. nie odbierze Towaru ani za niego nie zapłaci, to Getabike.pl może żądać od Klienta, by to uczynił.

 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym Getabike.pl ma prawo domagać się odszkodowania za niewywiązanie się z postanowień umowy przez Klienta, zgodnie z:
  Art. 471 Kodeksu cywilnego: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
  Przez poniesioną szkodę rozumiemy zwrot kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy.

 5. W przypadku odstąpięnia przez Klienta od umowy i nieodebrania przesyłki pobraniowej Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do Getabike.pl.

§ 9 [Reklamacja. Gwarancja]

 1. Z chwilą zauważenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Getabike.pl.

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Getabike.pl wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres siedziby.

 3. Getabike.pl nie przyjmuje przesyłek reklamowanego Towaru wysłanych za pobraniem.

 4. Klient ponosi koszty wysyłki reklamowanego Towaru, chyba że Getabike.pl uzna reklamację.

 5. Getabike.pl zastrzega sobie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o sposobie jej załatwienia.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Getabike.pl zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Towaru na nowy w możliwie najkrótszym terminie oraz do niezwłocznego zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego Towaru.

 7. Getabike.pl dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona w Serwisie informacja była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Ewentualne różnice w wyglądzie, w tym kolorystyce prezentowanego w Serwisie asortymentu, które wynikają z niewłaściwych personalnych ustawień komputera lub właściwości sprzętu Klienta, nie podlegają reklamacji.

 8. Getabike.pl nie udziela gwarancji na Towary. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera; w takim wypadku okres jak i warunki gwarancji zależą od poszczególnych producentów i produktów.

§ 10 [Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności]

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

 2. Getabike.pl, jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do poprawiania ich lub usunięcia z bazy Serwisu.

 4. Getabike.pl oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

§ 11 [Opinie Klientów]

 1. Każdy Klient, który zamówił Towar jest upoważniony do wystawienia komentarza oraz oceny dokonanej transakcji.

 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za komentarze oraz opinie, o których mowa w ust. 1 umieszczone na stronie Serwisu. Getabike.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających prawo, w tym wypowiedzi naruszających dobra osobiste Osób lub zasady współżycia społecznego, zagrażające bezpieczeństwu systemu innych Użytkowników, a także treści niezgodne z rzeczywistością oraz treści reklamowe umieszczone bez zgody Getabike.pl.

 3. W przypadkach rażącego lub wielokrotnego naruszania postanowień ustępu poprzedzającego, Getabike.pl może zablokować, a nawet usunąć konto Użytkownika.

§ 12 [Awarie techniczne]

 1. Getabike.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej Getabike.pl dołoży wszelkich starań aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.

 2. Getabike.pl zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Getabike.pl zobowiązuje się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 3. Getabike.pl nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich.

 4. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej Getabike.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

§ 13 [Reklamacja w zakresie działania Serwisu]

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkowników

  w formie elektronicznej, na adres info@getabike.pl bądź poprzez formularz dostępny w Serwisie.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • a) Nazwę/Imię i nazwisko Użytkownika

  • b) Adres siedziby/zamieszkania Użytkownika

  • c) Przedmiot reklamacji

  • d) Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji

  • e) Oczekiwania Użytkownika wobec Getabike.pl

 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Getabike.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Getabike.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 14 [Postanowienia końcowe]

 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz Getabike.pl

 2. Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.

 3. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, na adres info@getabike.pl bądź poprzez formularz dostępny w Serwisie.

 

NASI PARTNERZY
Wysyłki kurierskie

Wysyłki kurierskie

Płatności internetowe

Płatności internetowe

Możliwość zwrotu towaru

Możliwość zwrotu towaru